آیا مالیات بر ارزش افزوده برای سرمایه گذاری در املاک مسکونی اعمال می شود؟

آیا مالیات بر ارزش افزوده برای سرمایه گذاری در املاک مسکونی اعمال می شود؟

آیا مالیات بر ارزش افزوده برای سرمایه گذاری در املاک مسکونی اعمال می شود؟

سرمایه گذاری در هر طرح خارج از برنامه یا فروش مجدد هر ملک مسکونی در دبی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. به عبارت دیگر بدون مالیات است